In 1915 werd door de Kamper familie Van de Griend een kamermuziekvereniging gestart. Deze kwam tot stand doordat er in huize Van de Griend “veel jongelui uit de hoogste klasse der lagere- en de eerste klassen der H.B. school kwamen musiceeren”. De vereniging heeft tijdens haar bestaan veel verschillende leden gehad, waardoor het moeilijk was om er een echte eenheid van te maken.
In 1925 werd het tweede lustrum gevierd in de Stadsgehoorzaal. De vereniging heeft dus zeker 10 jaar bestaan, mogelijk nog langer. Herman Deinum (1902), die al van het begin af aan lid was van de vereniging, was in 1925 de voorzitter en tevens dirigent.

Herman Deinum (1902) – dirigent