Het Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden/Grafhorst is in 1968 opgericht in IJsselmuiden. In “Ons Kerkblad” van de Hervormde gemeente werd destijds een oproep gedaan ter ledenwerving voor een nieuw mannenkoor met de woorden: “De zangkunst is een edele zaak, vooral als ze in dienst mag staan van de Heere … Gaarne zou ik dit idee willen ondersteunen en de mannen die er lust toe hebben, willen opwekken zich aan te sluiten.”

In 2008 onderzocht Bertil Brink de ontstaansgeschiedenis van het Hervormd Mannenkoor en publiceerde hierover het onderstaande artikel op zijn website http://www.bertilbrink.nl/diversen/

Uit de archieven
Gaan we op zoek naar informatie over de oprichting en de beginperiode van ons Mannenkoor, dan zijn er verschillende bronnen te raadplegen. Allereerst natuurlijk het archief van het Mannenkoor zelf, de notulen van de vergaderingen en alles wat verder is bewaard. Daarnaast kunnen we zoeken in andere bronnen, zoals het kerkblad, de krant en de kerkenraads en kerkvoogdij notulen. En dat hebben we gedaan.

In Ons Kerkblad, 23e jaargang No. 6 van 16 maart 1968 vernemen we voor het eerst iets over het Mannenkoor. In dit kerkblad is onder de berichten van IJsselmuiden het volgende opgenomen:

In het kerkblad van 27 april, enige weken later dus, lezen we dat inmiddels de eerste repetitie is gehouden. ‘Het doel van deze vereniging, die op de grondslag van Gods Woord staat, is het zingen van psalmen en geestelijke liederen. Een dergelijke vereniging biedt een degelijke en verantwoorde vrije tijdsbesteding. Het ledental is reeds gestegen tot 47. Een mooi begin, maar er kunnen er nog meerderen bij.’

Verder lezen we in 1968 nog enkele malen een berichtje van het Mannenkoor, zoals o.a. over het zingen op de afscheidsreceptie van ds. Jongerden op 14 november, de medewerking die verleend wordt aan de zendingsavond op 10 december en uiteraard over de aanwezigheid van het nieuwe Mannenkoor bij de Kerstwijdingsdienst op 21 december in de Ned. Herv. Kerk van IJsselmuiden. Donderdag 9 januari worden de repetities hervat. Nieuwe leden zijn van harte welkom, om 8 uur in de Hervormde Kerk te Grafhorst…

Kerstwijdingsdienst op 21 december 1968 om 8 uur in de Ned. Herv. Kerk m.m.v.
– Herv. Mannenkoor o.l.v. Henk Heldoorn
– Chr. gem. koor Harpe Sions o.l.v. Herman Rekers
– Orgel Theo van Dijk
– Trompet Leo Torn
– Meditatie ds. A.J. Stolk
– Leiding ds. B.J. Zaal

Omdat het Mannenkoor is opgericht binnen de hervormde gemeente van IJsselmuiden, op initiatief van o.a. ouderling Lammert Flier en met veel instemming van ds. Jongerden, zochten we ook in de notulenboeken van de kerkvoogdij en kerkenraad.

De kerkvoogdij maakt er echter geen woorden aan vuil. Ook geen woord over bijv. het geven van toestemming voor het houden van de repetities in de kerk van Grafhorst.

In de kerkenraadsnotulen van 29 februari 1968 wordt tijdens de rondvraag een opmerking over het Mannenkoor gemaakt: ‘Bij ds. Jongerden is iemand geweest, die stappen wil ondernemen, om de komen tot oprichting van een mannenkoor. De bedoeling is dat dit koor de moeilijk te zingen psalmen, zal instuderen en alzoo de kerkzang beter tot zijn recht komt.’

Daarna komt het mannenkoor nogmaals aan de orde in de notulen van 21 juni 1968, opnieuw bij de rondvraag: ‘Tot slot is er nog een verzoek van het Herv. Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst, om evt. met Harpe Sions een zangavond, in de vorm van een Kerstwijding, in de Ned. Herv. Kerk te IJss houden. Hiertegen is geen bezwaar.’’

De oprichting is inmiddels een feit, veel woorden zijn er in de kerkenraad dus ook al niet aan gewijd.

Naast deze informatie uit de kerkelijke archieven, vonden we ook nog iets in de ‘wereldlijke pers’. Een summier berichtje over de oprichting, veel stelt het niet voor.

7 mei 1968 Kamper Nieuwsblad

Later krijgt het Mannenkoor aardig wat meer aandacht in de krant. We vonden heel wat artikelen die zijn geschreven naar aanleiding van gehouden concerten. Om er een paar te noemen:

Kamper Nieuwsblad van 25 mei 1971 – Redelijk goed concert van Herv. Mannenkoor. Het is niet geworden wat men er van mocht verwachten. Een aantal minpuntjes worden genoemd. Ook forse kritiek op de veel te lange bijdrage der predikant van wel 45 minuten.

Nieuw Kamper Dagblad van 3 april 1973 – Mannenkoor zingt beter maar oogst minder publiek. Het gaat om het lustrumconcert, een prachtige zangavond die duidelijk onderstreepte, dat dit koor een stijgende lijn in zijn prestaties heeft.

Nieuw Kamper Dagblad van 25 oktober 1974 – Herv. Mannenkoor uit IJsselmuiden zong in Kampen. Voor het eerst heeft het Mannenkoor zich in Kampen laten horen in een gemeenschappelijk concert met de Chr. Harmonie AMDG.

Kamper Nieuwsblad van 1 mei 1975 – Boeiend concert van Hervormd Mannenkoor. Het eerste concert onder Cor Schultink. Een duidelijk verschil was al waarneembaar. Ook werd geen enkel lied met orgelbegeleiding gebracht, een moeilijke opgave. De verslaggever vraagt zich af waarom een kerkgebouw afgeladen vol is als het Urker Mannenkoor zingt, terwijl slechts zo weinig IJsselmuidenaren interesse tonen voor de prestaties van dit koor en de kerk slechts halfvol is…

Nieuw Kamper Dagblad van 31 oktober 1988 – Mannenkoor vierde jubileum met concert. Samen met de sopraan Femmy van de Weg vierde men het 20-jarig bestaan. Een heel mooi concert. Voorzitter Johan Vahl na afloop: graag willen we van de 82 leden die ons koor nu telt naar de 100. Dat aantal hopen we bij ons 25-jarig jubileum bereikt te hebben.

Naarmate de jaren verstrijken wordt het archiefmateriaal meer en meer. Veel wordt er gezongen, georganiseerd, veel geschreven, veel gefotografeerd. Over 40 jaar zal het een stuk eenvoudiger zijn iets te vinden over 2008. Wellicht is er dan zoveel materiaal dat zoeken niet leuk meer is.

Bertil Brink, 27 februari 2008